Среда, 08.07.2020, 03.28.05
Вітаю Вас Гість | RSS

      Комунальний заклад загальної середньої освіти                                         "Шевченківська ЗОШ І - ІІІ ступенів Лошкарівської сільської ради"

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Атестація вчителів

Атестація вчителів

Освіта: Методичні поради щодо складання плану індивідуальної підготовки до атестації педагогічних працівників, процедури її проведення та оформлення атестаційних матеріалів.
План індивідуальної підготовки та проходження атестації складається педагогічним працівником спільно з членом атестаційної комісії, який закріплений за ним для надання консультативної допомоги та вивчення системи й досвіду роботи педагога. Обов’язковою умовою є погодження з головою профспілки установи. План затверджується керівником закладу або установи. Він сприяє системному та неупередженому вивченню досвіду роботи педагога, допомагає йому зробити змістовний самоаналіз своєї діяльності. Наводимо зразок індивідуального плану та зауважимо, що він може бути довільної форми

Відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників "Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої". (Абзац другий пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473від 20. 12. 2011 р.).

Ураховуючи права тих, хто атестується, атестаційна комісія повинна ознайомити педагогічного працівника зі змістом відповідного подання, довести до нього своє рішення та графік його атестації. У поданні необхідно обґрунтувати причини та мотиви позачергової атестації. Ними можуть бути:

 • зниження рівня навчально-виховної роботи в порівнянні з наслідками попередньої атестації;
 • послаблення активності в методичній роботі та зниження внаслідок цього рівня професійної майстерності;
 • послаблення дисциплінарної відповідальності, наявність стягнень.

Подання готується на підставі документів про вивчення стану роботи педагогічного працівника, даних порівняльного аналізу результативності навчально-виховного процесу в міжатестаційний період. (Зразок подання)

Якщо педагогічний працівник атестується комісією вищого рівня, то атестаційна комісія закладу (відділу / управління) надає атестаційні матеріали, що складають адміністративний блок документів до атестаційних комісії більш високого рівня (районних / міських, обласних).

Документи надаються виключно в паперовому вигляді. Оформлення документів повинно відповідати вимогам Положення про атестацію педагогічних працівників України та мовленнєвому і граматичному режимам.

Усі копії та документи повинні бути ідентичними, чіткими та завіреними керівником закладу або відділу (управління) освіти.

Адміністративний блок документів

1. Клопотання про включення педагогічного працівника до графіка атестації.

2. Копії документів про освіту.

3. Свідоцтво про шлюб (у разі потреби).

4. Копія документа про підвищення кваліфікації (свідоцтво або диплом).

5. Висновки ВКК, інші медичні документи (в разі необхідності продовження терміну дії попередньої атестації).

5. План індивідуальної підготовки та проходження атестації педагогічного працівника.

Атестаційна комісія І рівня порушує клопотання перед атестаційними комісіями ІІ, ІІІ рівнів про "присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)".

У клопотанні надається повна інформація про педагогічного працівника. (зразок клопотання)

Подання на педагогічного працівника до комісії вищого рівня про встановлення (підтвердження) певної кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання надається з короткою характеристикою педагогічної діяльності та конкретних вагомих результатів, яких досяг педагогічний працівник у міжатестаційний період.

Атестаційна комісія створюється наказом керівника навчального закладу чи установи на початку кожного навчального року та є чинною протягом цього періоду: "Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися" (п. 2.8.Типового положення про атестацію педагогічних працівників).

Кількість засідань атестаційної комісії протягом навчального року необмежена. Їх можна проводити в разі потреби. Кожне засідання атестаційної комісії оформлюється окремим відповідним протоколом.

Протоколи засідань атестаційної комісії ведуться й оформлюються відповідно до чинної Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовні питання для розгляду на засіданнях атестаційної комісії:

 • розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
 • розгляд заяв вчителів щодо проходження чергової (позачергової) атестації;
 • затвердження плану роботи атестаційної комісії, графіка засідань і планів індивідуального проходження атестації педагогічними працівниками;
 • закріплення членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які атестуються;
 • створення експертної групи;
 • розгляд експертних оцінок системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються;
 • розгляд атестаційних листів учителів, прийняття відповідних рішень;
 • про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи вчителів, які атестуються;
 • про підсумки атестації педагогічних працівників;
 • аналіз підсумків та наслідків атестації педагогічних працівників.
ПРОТОКОЛ № 1
засідання атестаційної комісії
___ вересня 20___ р.

Присутні (кількість членів АК)

Порядок денний:

1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії.

Доповідач (ПІБ)

2. Розробка плану роботи атестаційної комісії.

Доповідач (ПІБ)

3. Складання графіка засідань атестаційної комісії.

Доповідач (ПІБ)

4. Організаційні питання (умови чи специфіка проведення атестації тощо).

Доповідач (ПІБ)

1. Слухали

Виступили:

Проголосували: "за", "проти", "утримались".

Ухвалили:

2. Слухали

Виступили:

Проголосували: "за", "проти", "утримались".

Ухвалили:

Голова (підпис)
Секретар (підпис)

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. (п. 3. 8. Типового положення).

Атестаційний лист оформляється згідно з додатком до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. До атестаційного листа бажано заносити показник рівня професійної діяльності педагогічного працівника, а всі інші матеріали, що характеризують його роботу (анкети, моніторингові матеріали тощо), подавати атестаційній комісії окремо.

Звертаємо увагу на необхідність оформлення атестаційного листа у двох примірниках, на одному аркуші з обох боків. В атестаційних листах не допускаються граматичні, фактичні, технічні помилки, скорочення назв, термінів, слів тощо.

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період у атестаційному листі складається на підставі кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, для яких установлені кваліфікаційні категорії, з урахуванням вивчення стану роботи тих, хто атестується. У характеристиці необхідно відобразити фахову специфіку та результативність роботи педагогічного працівника.

Текст характеристики на педагогічного працівника зазвичай складається з чотирьох основних частин:

1. Анкетні дані особи, на якого складається характеристика ‑ можуть розміщуватись по центру сторінки або у стовпчик праворуч.

2. Відомості щодо професійної діяльності або навчання ‑ з якого року працює, ставлення до роботи, рівень професіоналізму, навчальних досягнень і володіння фаховою майстерністю, володіння навчальним матеріалом.

3. Оцінка ділових і моральних якостей ‑ відомості про заохочення (стягнення), стосунки в колективі тощо.

4. Висновки з указанням, куди подається характеристика.

(зразок атестаційного листа)

Багато технічних питань виникає під час підготовки атестаційних матеріалів педагогом і адміністрацією навчального закладу, які надаються до розгляду атестаційною комісією.

Для уникнення суперечливих ситуацій в цьому випадку надаємо вимоги до оформлення матеріалів для вивчення досвіду роботи та результативності педагогічної діяльності працівників закладу освіти.

Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

1. Матеріали оформлюються окремою текою.

2. Титульний лист:

 • угорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;
 • посередині аркуша - назва;
 • праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;
 • внизу сторінки - місто й рік підготовки роботи.

3. На другому аркуші подається:

 • зміст із зазначенням сторінок;
 • план роботи (у разі потреби).

4. Відомості про педагога ‑ ПІБ; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує, відповідальний член атестаційної комісії ЗНЗ (району, міста).

5. Анотація. *

6. Відгук на педагогічну діяльність працівника керівника ЗНЗ.

7. Відгук на професійну діяльність працівника керівника районної (міської) циклової предметної комісії чи керівника методичного об’єднання.

8. Опис досвіду роботи (або самоаналіз):

 • наукове обґрунтування обраної теми (актуальність проблеми; її нові аспекти відповідно до сучасних умов; її місце, роль і значення в діяльності школи, автора);
 • розкриття динаміки та стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду (що було та що змінилось у роботі протягом періоду апробації; чим конкретно визначаються досягнення; як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах; які труднощі довелося подолати і яким шляхом);
 • оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаної літератури чи інших інформаційних джерел, у т. ч. Інтернету).

9. Результативність педагогічної діяльності (відповідно до Інформації про фахову діяльність педагогічного працівника** з наданням матеріалів, які підтверджують надану інформацію).

*Анотація досвіду роботи - коротка характеристика опису досвіду, у якій:

 • наводяться найважливіші питання роботи;
 • стисло викладається зміст досвіду;
 • дається його оцінка.

Анотацію готує заступник директора з НМР закладу освіти або методист рай (міськ) відділу освіти.

** Поради щодо підготовки інформації про результативність фахової діяльності вчителя.

Календарний графік
подачі документів до атестаційних комісій різних рівнів, 
згідно з оновленою нормативною базою

До 20 вересня ‑ створюються атестаційні комісії всіх рівнів:

І рівень – атестаційні комісії навчальних закладів;

ІІ рівень – атестаційні комісії районних (міських) відділів освіти;

ІІІ рівень – атестаційні комісії управління освіти обласної державної адміністрації.

Звертаємо увагу!

 • Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб.
 • Атестаційні комісії усіх рівнів створюються один раз на рік, а їх персональний склад протягом року може змінюватись.

До 10 жовтня

 • подаються списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації;
 • приймаються заяви та подання.

Звертаємо увагу!

Відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (п. 3.1) працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

До 20 жовтня:

 • наказом по навчальному закладу чи установи затверджуються списки педагогічних працівників, які підлягають атестації;
 • складається та затверджується графік роботи атестаційної комісії;
 • педагогічні працівники ознайомлюються з графіком атестації під підпис.

До 1 березня ‑ не пізніше як за десять днів до проведення атестації педагогічний працівник ознайомлюється з характеристикою під підпис.

До 15 березня:

 • відповідно до затвердженого графіку атестаційна комісія вивчає педагогічну діяльність педагогічних працівників;
 • керівник навчального закладу чи установи подає до атестаційної комісії відповідного рівня характеристику діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

Звертаємо увагу!

Відповідно до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (п. 3.6).за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

П. 3.7. Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

П. 3.8. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується.

До 1 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями І рівня.

До 10 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями ІІ рівня.

До 25 квітня – атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями ІІІ рівня.

Звертаємо увагу!

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис.

На кожного педагогічного працівника, який атестується оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).

  Гаряча лінія
  ЗНО 2018
  Вхід на сайт
  Пошук
  Календар
  «  Июль 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031

  Copyright MyCorp © 2020
  Конструктор сайтів - uCoz